Vedtægter

Vedtægter for Egnshistorisk Forening for Hvalsø

§1 Foreningens navn er Egnshistorisk Forening for Hvalsø

§2 Foreningens formål er at:

2.1 Indsamle og formidle oplysninger og data om egnens landskabelige, miljømæssige og kulturhistoriske værdier.

2.2 Medvirke til offentliggørelse af lokalhistoriske beskrivelser og materiale, for herigennem at øge kendskabet og interessen hos lokalbefolkningen for bevarelse af kulturelle værdier. Herunder bygnings-, by- og landskabskultur:

2.3 Iværksætte og støtte foranstaltninger til registrering af vidnesbyrd af enhver art om udviklingen i lokalområdet. Dette skal bl. a. ske i et samlet lokalhistorisk arkiv.

2.4 Foreningen skal i disse bestræbelser indgå i et tæt samarbejde med myndigheder og beslægtede foreninger, lokalt og regionalt.

2.5 Foreningen kan indgå i samarbejde med lokalområdets skoler i udarbejdelsen af undervisningsmateriale m. v.

2.6 Foreningen bør tilknytte personer med historisk, økologisk og arkitektonisk ekspertise, således at foreningen kan virke rådgivende for privatpersoner eller myndigheder i sager, der vedrører foreningen arbejdsområde.

2.7 Hvor der forestår ændringer af bevaringsværdige miljøer, der kommer til at virke skæmmende, skal foreningen søge disse ændringer tilpasset omgivelserne.

2.8 Foreningen kan uddele en årlig pris til en person eller myndighed som anerkendelse for en indsats i en sag, der falder indenfor foreningens arbejdsområde.

§3 Enhver, der kan tilslutte sig foreningens formål, kan optages som medlem, mod at betale kontingent. Det bør tilstræbes, at alle medlemmer deltager aktivt i foreningens arbejde, men det vil også være muligt at optages som passivt medlem medfuld stemmeret på generalforsamlingen.

§4 Foreningen ledes af en på generalforsamlingen valgt bestyrelse. Denne består af fem medlemmer, der vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Der vælges ligeledes to stedfortrædere og to revisorer. En revisor, en stedfortræder og to eller tre bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år. Første valg sker ved lodtrækning, herefter sker afgang efter anciennitet.

§5 Genvalg kan finde sted til samtlige tillidsposter.

§6 Samtlige hverv i foreningen er ulønnede.

§7 Bestyrelsen vælger af sin midte: Formand, kasserer og sekretær, fastsætter selv sin forretningsorden og skriver protokol over sine møder, som underskrives af de tilstedeværende medlemmer.

§8 Myndighedspersoner kan til enhver tid deltage i bestyrelsesmøderne – dog uden stemmeret. Foreningens medlemmer kan ligeledes, efter aftale, deltage i bestyrelsesmøderne.

§9 Bestyrelsen har pligt til løbende at holde medlemmerne ajour med foreningens arbejde.

§10 Kassereren har ansvaret for opkrævning af kontingent fra medlemmerne, og skal føre foreningens regnskab og medlemsfortegnelse, samt udbetale alle af bestyrelsen godkendte udgifter.

§11 Foreningens aktiver og kassebeholdning skal henstå på bank., sparekasse- eller girokonto.

§12 Kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.

§13 Regnskabsåret er 01.1. – 31.12.

§14 Foreningens indtægter hviler på kontingent fra medlemmerne, men det skal tilstræbes, at der skaffes, midler fra fonds, offentlige institutioner m. v.

§15 Den årlige generalforsamling – der er foreningens øverste myndighed – afholdes inden udgangen af februar, og indkaldes med 14 dages varsel, indeholdende dagsorden. Eventuelle forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.7

§16 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1) Valg af dirigent
2) Beretning om foreningens virksomhed
3) Aflæggelse af revideret regnskab
4) Fastsættelse af kontingent
5) Indkomne forslag
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer, stedfortræder og revisor
7) Eventuelt

§17 På generalforsamlingen afgøres beslutninger med almindeligt stemmeflertal.

§18 Ændringer i disse vedtægter kræver dog mindst ¾ flertal af ¾ af foreningens medlemmer. Hvis der ikke i en sådan afstemning kan deltage ¾ af foreningens medlemmer, skal bestyrelsen med 14 dages varsel indkalde til en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med ¾ majoritet af de fremmødte medlemmer.

§19 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller af 20 % af medlemmerne efter skriftlig anmodning herom. Bestyrelsen skal herefter indkalde med 14 dages varsel.

§20 For at foreningen kan opløses kræves mindst ¾ flertal blandt samtlige medlemmer. Foreningens aktiver m. m. overgår til en anden lokalhistorisk institution.

§21 Til varetagelse af foreningens arbejde kan nedsættes arbejdsgrupper i forståelse med bestyrelsen.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling i Egnshistorisk Forening for Hvalsø Kommune, efteråret 1976.

Revideret på ekstraordinær generalforsamling d. 28. september 1985.

Revideret på ekstraordinær generalforsamling d. 5. december 1986.

Afskrift efter genoptryk berigtiges d. 3. marts 2020

Bent Gottfredsen Thyra Johannesen

Formand Sekretær

Vedtægterne som printvenlig pdf fil Vedtaegter_for_EHF.pdf